Prime Health Network

Tomorrow's Medicine Today

Prime Health Network postępuje zgodnie z obowiązującymi federalnymi prawami obywatelskimi i nie dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć. Prime Health Network nie wyklucza żadnych osób i nie stosuje różnego traktowania ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć.

Prime Health Network:

  • Zapewnia bezpłatną pomoc i usługi osobom niepełnosprawnym w celu umożliwienia skutecznej komunikacji, na przykład:

                        ○ Wykwalifikowanych tłumaczy języka migowego

            ○ Informacje na piśmie w różnych formatach (duży druk, audio, dostępne formaty elektroniczne, inne formaty)

  • Zapewnia bezpłatne usługi językowe dla osób, dla których angielski nie jest pierwszym językiem, na przykład:

                        ○ Wykwalifikowanych tłumaczy

                        ○ Informacje na piśmie w innych językach

           

Jeżeli chcesz skorzystać z tych usług, skontaktuj się z Timothy B. Rimmer.

Jeżeli uważasz, że Prime Health Network nie świadczy tych usług lub w inny sposób dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, koloru skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć, możesz złożyć skargę do:

Timothy B. Rimmer, CEO

542 N. Lewis Road

Suite 207

Limerick, PA 19468

rimmert@pmamedicalspecialists.com

p. 610-933-8000 x601

f. 610-935-8759

Skargę można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub faksu. Jeżeli potrzebujesz pomocy w złożeniu skargi, Timothy B. Rimmer, CEO może w tym pomóc.

Skargę obywatelską można również złożyć w U.S. Department of Health and Human Services (Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych), Office for Civil Rights (Biuro Praw Obywatelskich), drogą elektroniczną za pośrednictwem Office for Civil Rights Complaint Portal na stronie https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, pocztą tradycyjną lub dzwoniąc pod numer telefonu:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Formularze skarg są dostępne na stronie http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Are you sick?

If you are sick, call any of our offices before 9:00AM and we will make every effort to see you the same day.
Urgent care centers may be convenient, but they don't have access to your health history.  If you go to the emergency room, you may experience long waits and high out-of pocket expenses.

To find an office near you, click here.