Prime Health Network

Tomorrow's Medicine Today

Prime Health Network konfòm ak lwa sou dwa sivil Federal ki aplikab yo e li pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, peyi orijin, laj, enfimite oswa sèks. Prime Health Network pa ekskli moun oswa trete yo nan fason ki diferan akoz ras, koulè, peyi orijin, laj, enfimite oswa sèks yo.

           

Prime Health Network:

  • Bay èd ak sèvis gratis pou moun ki andikape pou yo kominike avèk nou nan fason ki efikas, tankou:

                        ○ Enèprèt langaj siy ki kalifye

            ○ Enfòmasyon ekri nan lòt fòma (gwo lèt, odyo, fòma elektwonik ki aksesib, lòt fòma)

  • Bay sèvis lang gratis a moun lang prensipal yo pa Anglè, tankou:

                        ○ Enèprèt kalifye

                        ○ Enfòmasyon ki ekri nan lòt lang

           

Si w bezwen sèvis sa yo, kontakte Timothy B. Rimmer.

Si w kwè Prime Health Network pa t bay sèvis sa yo oswa te fè diskriminasyon nan yon lòt fason sou baz ras, koulè, peyi orijin, laj, enfimite oswa sèks, ou ka depoze yon plent nan:

Timothy B. Rimmer, CEO

542 N. Lewis Road

Suite 207

Limerick, PA 19468

rimmert@pmamedicalspecialists.com

p. 610-933-8000 x601

f. 610-935-8759

Ou ka depoze yon plent an pèsòn oswa pa lapòs, pa faks oswa pa imel. Si w bezwen èd pou w depoze yon plent Timothy B. Rimmer disponib pou ede w.

Ou ka depoze yon plent pou dwa sivil tou nan U.S. Department of Health and Human Services, (Ministè Sèvis Sante ak Imen Ameriken), Office for Civil Rights (Biwo Dwa Sivil) atravè Office for Civil Rights Portal, pa mwayen elektwonik ki disponib nan https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, oswa pa lapòs oswa:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Fòmilè pou plent yo disponib nan http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.